Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Úvodní stránka

Základní informace


V souladu s ustanovením § 971 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník mohou být s účinností od 1. ledna 2014 do péče dětského domova svěřeny v nezbytném případě děti pouze prostřednictvím soudu. Podle § 972 téhož zákona lze ústavní výchovu nařídit nejdéle na dobu tří let. Před uplynutím této doby ji lze prodloužit, pokud důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají.


Podle příslušných ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění:


Zařízení může poskytovat péči
1. dětem s nařízenou ústavní výchovou
2. dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření
3. zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy připravujícím se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy,

Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem.


Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to
a) stravování, ubytování a ošacení,
b) učební potřeby a pomůcky,
c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte,
e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení,
f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.


Dětem umístěným v zařízení mohou být dále hrazeny
a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,
b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
c) náklady na soutěžní akce, rekreace,
d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.


Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí
1. příprava na vyučování - předpoklad přípravy na povolání a s tím související schopnosti obstát na trhu práce
2. příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení
3. účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov

Telefon:603 529 682
607 052 377
Email:reditel(zavináč)ddprerov.cz
info(zavináč)ddprerov.cz
IČO:63701332
Datová schránka:ws8gnkb
Číslo účtu:3131831/0100
Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016