Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

GDPR - ochrana osobních údajů

Informace zejména pro zákonné zástupce


Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 (dále jen „zařízení“) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování výchovy a vzdělání dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Zařízení zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Zařízení je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou.

Kontaktní údaje správce:
Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25
Adresa: Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov
IČ: 63701332
Telefon: +420 581 205 126, 607 052 377
E-mail: pavlas@ddprerov.cz
ID datové schránky: ws8gnkb


Zařízení na základě povinnosti mu uložené obecným nařízením uzavřelo smlouvu na poskytování služby pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Marie Neulsová, advokátka
Boženy Němcové 1695/2, 750 02 Přerov
Telefon: 724 008 026
E-mail: marieneulsova@seznam.cz
ID datové schránky: wsegruh


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na zařízení vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi zařízením a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.Kontakt
Dětský domov a Školní jídelna
Sušilova 2392/25,
750 02 Přerov
Telefon: 581 205 126
Email: pavlas@ddprerov.cz

IČO: 63701332
IZO: 600 031 853
Datová schránka: ws8gnkb
Číslo účtu: 3131831/0100

Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016