Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Úvodní stránka

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců


Doslovné znění práv a povinností dětí, zákonných zástupců a jiných osob odpovědných za výchovu je uvedeno v § 26 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění.


Práva a povinnosti dětí

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo

-
na zajištění plného přímého zaopatření
-
na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností
-
na respektování lidské důstojnosti
-
na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců
-
na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami
-
na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností zákonných zástupců usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem
-
být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu
-
účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených zákonem č. 109/2002 Sb.
-
obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat
-
vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti
-
požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob
-
být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat
-
na informace o stavu svých úspor či pohledávek
-
na udržování kontaktu se zákonnými zástupci a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv
-
přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění
-
opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění

Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost

-
dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení *)
-
dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno
-
hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo
-
poskytovat na výzvu ředitele doklady o svých příjmech
-
předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo zákonnému zástupci vydány
-
podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou; je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

*) V souvislosti s prvním bodem předchozího bloku mají dítě i nezaopatřená osoba povinnost respektovat zákaz zejména

-
kouření v prostorách zařízení
-
požívání alkoholických nápojů do dosažení zletilosti a jejich vnášení do zařízení
-
zneužívání návykových látek a jejich vnášení do zařízení
-
úmyslného sebepoškozování a poškozování majetku zařízení včetně jeho zničení nebo zcizení
-
prokazatelných projevů a propagace rasové nesnášenlivosti, hrubého chování a všech forem agresivity vůči jiným dětem i zaměstnancům
-
svévolného opuštění zařízení


Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí mají právo

-
na informace o dítěti, a to na základě své žádosti
-
vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření
-
na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě
-
na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě
-
písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova, u zákonných zástupců (bez písemné žádosti zákonného zástupce a písemného souhlasu orgánu sociálně právní ochrany nelze pobyt dítěte mimo zařízení povolit).

Zákonní zástupci dětí mají povinnost

-
zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let ze zařízení k návštěvě u nich včetně cesty zpět do zařízení; totéž i v případě převzetí dítěte zpět do své péče po zrušení soudního rozhodnutí o umístění dítěte v zařízení, popř. písemně požádat o jiný postup
-
seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení
-
oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy
-
hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost


Kontakt s dětmi mohou zákonní zástupci udržovat

Osobní návštěvou v zařízení

Dětský domov nemá stanoveny návštěvní dny, děti lze po dohodě navštívit kdykoliv, pokud tomu nebrání závažné provozní důvody.Osobní návštěvu je žádoucí nahlásit dítěti nebo příslušné vychovatelce, sociální pracovnici, popř. řediteli.

Telefonicky

Dětem lze volat během pracovních dnů zpravidla od 13 hodin do 21 hodin (o víkendech již od 8,00), a to na telefonní čísla:
Sušilova 25 - 607 052 378
Bří. Hovůrkových 17 - 607 052 375

Korespondenčně

Korespondenci včetně balíkových zásilek lze dětem posílat kdykoliv. Do balíčků není přípustné vkládat cigarety, alkohol a předměty ohrožující zdraví, bezpečnost a psychický vývoj dětí.


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov

Telefon:603 529 682
607 052 377
Email:reditel(zavináč)ddprerov.cz
info(zavináč)ddprerov.cz
IČO:63701332
Datová schránka:ws8gnkb
Číslo účtu:3131831/0100
Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016