Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Úvodní stránka





Výchova a vzdělávání


Děti umístěné v zařízení
Kapacita zařízení činí od 1.9.2007 celkem 24 dětí
Děti jsou rozděleny v DDŠJ Přerov do 3 rodinných skupin

Organizace výchovně - vzdělávací práce
Výchovně - vzdělávací práci s dětmi zabezpečují pedagogičtí pracovníci - ředitel, vychovatelé.
Pomocné a rutinní obslužné práce vykonávají další pedagogičtí pracovníci - asistenti pedagoga.

Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci.
Pedagogickou radu svolává ředitel zařízení alespoň čtyřikrát během školního roku, ve čtvrtletích, před koncem školního roku nebo dle aktuální potřeby.

Běžné provozní a organizační záležitosti, důležité informace, rozpis služeb, zastupování, čerpání dovolené, materiální požadavky apod. jsou řešeny na běžných pracovních poradách svolaných ředitelem nebo vedoucí vychovatelkou.

Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti výchovně - vzdělávací práce
je vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje jí podřízené zaměstnance, tj. vychovatele a asistenty pedagoga.


Dokumentace výchovně vzdělávací činnosti:

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Je určen všem dětem umístěným na základě soudního rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy do péče dětského domova, a to jak dětem předškolního věku, tak dětem docházejícím do škol realizujícím základní vzdělávání. V našich podmínkách je plnění ŠVP realizováno ve čtyřech věkových kategoriích, a to od 3 do 6 let, od 6 – do 11 let, od 11 do 15 let a od 15 do 18 let. Dětský domov, kde některé děti mohou strávit značnou část svého dětství, musí usilovat o co nejvyšší míru připravenosti každého jednotlivce na jeho úspěšné zapojení do společnosti po ukončení ústavní výchovy. Zařízení tak musí dětem poskytovat kromě služeb i vzdělávání, které doplňuje nebo podporuje vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí. Prioritou pedagogické práce s dětmi ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy je složka výchovná, jejímž prostřednictvím však mohou děti v přímé působnosti zařízení získávat rovněž řadu potřebných klíčových kompetencí. Zatímco ve škole jde především o zisk vědomostí, v domově pak o zisk praktických dovedností a schopností.

ŠVP je podkladem pro tvorbu další pedagogické dokumentace:

Rámcový roční plán výchovně vzdělávací činnosti
Je součástí ročního plánu práce, stanoví obecně úkoly v rámci jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí především pedagogickým pracovníkům včetně zodpovědnosti a termínů plnění.

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti
Je zpracován již konkrétně pro každé dítě zvlášť, je součástí programu rozvoje osobnosti každého dítěte a stanoví, čeho je nutno při práci s konkrétním dítětem dosáhnout v rámci jeho věkové kategorie v daném školním roce.

Měsíční plán výchovně vzdělávací činnosti
Je součástí knih denní evidence a určuje, jakých konkrétních cílů má dítě dosáhnout z hlediska svého rozvoje v daném kalendářním měsíci.

Týdenní program
Slouží k plánování konkrétních výchovně vzdělávacích a zájmových aktivit daného dítěte v konkrétních dnech příslušného týdne.

Program rozvoje osobnosti (PRO)
Je zpracován pro každé konkrétní dítě vždy po skončení adaptační fáze po přijetí dítěte do péče zařízení, a to pro danou věkovou kategorii a zahrnuje všechny oblasti, do nichž je výchovně vzdělávací práce s konkrétním dítětem včetně zisku klíčových kompetencí soustředěna. PRO je vždy písemně vyhodnocován ke konci příslušného školního roku. Pro děti s jakýmkoliv druhem postižení je obsah výchovně vzdělávací činnosti úměrně snížen tomuto handicapu.

Pracovní listy
Jsou součástí PRO a přesně vymezují konkrétní úkoly, které vedou k zisku příslušných kompetencí a které tudíž vychovatelé na základě pokynu vedoucí vychovatelky pro příslušné období s dětmi plní (plánovanou činnost zaznamenávají do týdenních programů). Pro děti s jakýmkoliv postižením bude zde stanovená výchovně vzdělávací činnost snížena úměrně tomuto handicapu. Po ověření, zda děti porozuměly jim předaným poznatkům (např. formou testu) nebo zvládly praktickou činnost, zaznamenávají vychovatelé graficky v jednotlivých pracovních listech splnění příslušné „výchovy“, což vede na konci příslušného období k dosažení stanovených kompetencí. Pracovní listy jsou tak mj. přehledným dokumentem zaznamenávajícím jednak úroveň vědomostí a dovedností jednotlivých dětí, jednak plnění výchovně vzdělávacích úkolů jednotlivými vychovateli.


Povinnou školní docházku plní naše děti v těchto základních školách

Základní škola B. Němcové 16, Přerov
Základní škola Svisle 13, Přerov
Základní škola Velká Dlážka 5, Přerov
Základní škola Želatovská 8, Přerov
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Přerov, Malá Dlážka 4
Základní škola Trávník 27, Přerov


Středoškolské studium našich dětí a "klientů" probíhá v těchto školách

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
SOŠ a SOU služeb, Velký Újezd


Vysokoškolské studium našich "klientů" probíhá v těchto školách

momentálně nikdo z klientů zařízení vysokou školu nestuduje


Školské poradenské služby

Zařízení využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje - pracoviště Přerov, Bří. Hovůrkových 17.


Zájmová činnost dětí

V rámci vedení dětí k účelnému využívání volného času se snažíme vytvořit všem dětem podmínky pro jejich zájmovou činnost zejména účastí v různých dostupných formách mimoškolních aktivit. Děti se mohou účastnit zájmové činnosti v zařízení, ve školách nebo specializovaných zájmových útvarech (konkrétní údaje viz výroční zprávy).


Systém prevence rizikového chování

Systémem prevence rizikového chování se podrobně zabývá MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM.

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov

Telefon:603 529 682
607 052 377
Email:reditel(zavináč)ddprerov.cz
info(zavináč)ddprerov.cz
IČO:63701332
Datová schránka:ws8gnkb
Číslo účtu:3131831/0100
Zřizovatelem zařízení je Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství a mládeže
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Přihlášení pro zaměstnance
Designed by Jakub Navařík 2016